Hàm LEFT và LEFTB - Hàm cắt chuỗi trong Excel

Hàm LEFT() và LEFTB() là hai hàm cắt chuỗi được sử dụng rất nhiều trong quá trình xử lý chuỗi với bảng tính Excel. Hàm LEFT() và LEFTB() giúp các bạn cắt chuỗi ký tự phía bên trái chuỗi văn bản một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Hàm LEFT và LEFTB trong Excel 1

Nhiều bạn có thể chưa hiểu rõ về hai hàm cắt chuỗi này, các bạn cùng theo dõi bài viết mô tả cú pháp và cách sử dụng hàm LEFT() và LEFTB() trong Excel dưới đây.

Mô tả

Hàm LEFT() dùng để trích xuất phần ký tự bên trái của một chuỗi sau đó trả về một hoặc nhiều ký tự dựa vào số ký tự các bạn chỉ định.

Hàm LEFTB() dùng để trích xuất phần ký tự bên trái của một chuỗi sau đó trả về một hoặc nhiều ký tự dựa vào số byte các bạn chỉ định. Hàm LEFTB() đếm 2 bytes cho một ký tự nếu ngôn ngữ mặc định là một trong các ngôn ngữ hỗ trợ DBCS(Japanese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Korean), nếu không hàm LEFTB() sẽ giống như hàm LEFT(), đếm 1 byte cho mỗi ký tự.

Cú pháp

=LEFT(text, num_chars)

=LEFTB(text, num_bytes)

Trong đó:

- text: chuỗi văn bản mà các bạn muốn trích xuất ký tự trong đó.

- num_chars: số ký tự mà các bạn muốn hàm LEFT() trích xuất.

- num_bytes: số byte mà các bạn muốn hàm LEFTB() trích xuất.

Ghi chú

- Nếu num_chars được bỏ qua thì hàm LEFT() sẽ mặc định là 1.

- num_chars phải lớn hơn hoặc bằng không (số nguyên dương).

- Nếu num_chars lớn hơn độ dài của text thì hàm LEFT() sẽ trả về cả chuỗi văn bản.

Ví dụ

Trích xuất 8 ký tự đầu tiên trong chuỗi "thuthuatphanmem.vn"

Các bạn có thể nhập trực tiếp chuỗi vào công thức hàm:

=LEFT("thuthuatphanmem.vn",8)

Hàm LEFT và LEFTB trong Excel 2

Hoặc các bạn có thể tham chiếu đến ô chứa chuỗi:

=LEFT(B5,8)

Hàm LEFT và LEFTB trong Excel 3

Trên đây là ví dụ rất đơn giản để các bạn biết cách áp dụng hàm LEFT() và hàm LEFTB() trong Excel. Ngoài ra các bạn cũng có thể kết hợp hàm LEFT(), LEFTB() với các hàm khác trong Excel để đạt hiệu quả cao nhất. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận