Hàm ISERROR - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là bất kì lỗi nào trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ISERROR – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm ISERROR - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là bất kì lỗi nào trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là bất kì lỗi nào trong Excel.

Cú pháp: ISERROR(value)

Trong đó:

- value: Giá trị muốn xác định lỗi, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Hàm trả về giá trị True nếu giá trị tham chiếu tới bất kì giá trị lỗi nào và ngược lại nếu giá trị không lỗi hàm trả về giá trị False.

Ví dụ:

Xác định các giá trị trong value có phải là giá trị lỗi hay không?

Xác định các giá trị trong value có phải là giá trị lỗi hay không?

- Tại ô cần tính nhập công thức: =ISERROR(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =ISERROR(C6)

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

- Trường hợp value không phải là giá trị lỗi -> hàm trả về giá trị False:

Trường hợp value không phải là giá trị lỗi - Hàm trả về giá trị False

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISERROR trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận