Hàm COUNTBLANK - Hàm thực hiện đếm các ô trống trong danh sách các đối số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm COUNTBLANK - 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm COUNTBLANK - Hàm thực hiện đếm các ô trống trong danh sách các đối số trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện đếm các ô trống trong danh sách các đối số.

Cú pháp: COUNTBLANK(range)

Trong đó:

- range: Phạm vi muốn đếm các ô trống.

Chú ý:

- Hàm thực hiện đếm các ô trống, các ô có giá trị bằng 0 không được đếm.

Ví dụ:

Đếm số trống trong bảng dưới đây:

Đếm số trống trong bảng

- Tại ô cần tính nhập công thức: =COUNTBLANK(B6:D10)

Tại ô cần tính nhập công thức =COUNTBLANK(B6:D10)

- Nhấn Enter -> số ô trống trong bảng dữ liệu là:

Nhấn Enter trả về số ô trống trong bảng dữ liệu là 1

- Trường hợp các giá trị ô là số 0 -> hàm bỏ qua không đếm:

Trường hợp các giá trị ô là số 0 - hàm bỏ qua không đếm

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm COUNTBLANK trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận