Hàm GAMMALN.PRECISE - Hàm trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm GAMMALN.PRECISE - 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm GAMMALN.PRECISE - Hàm trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) trong Excel

Mô tả: Hàm trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x). Hàm không khác so với hàm GAMMALN tuy nhiên hàm chỉ hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: GAMMALN.PRECISE(x)

Trong đó:

- x: Giá trị muốn tính lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x)..

Chú ý:

- Nếu giá trị x của hàm không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu x ≤ 0 hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Số e lũy thừa GAMMALN.PRECISE(i), i là số nguyên, trả về cùng một kết quả như (i - 1)!.

- Hàm được tính toán như sau:

\[GAMMALN.PRECISE = LN\left( {\Gamma \left( x \right)} \right)\]

trong đó:

\(f\left( x \right) = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{0\,\,\,\,\,\,\,{\rm{if}}\,x < 0}\\
{x\,\,\,\,{\rm{if}}\,0 \le x \le 1}\\
{1\,\,\,\,\,\,\,\,{\rm{if}}\,x > 1}
\end{array}} \right.\,\)

Ví dụ:

Tính giá trị lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) của các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) của các giá trị trong bảng

- Tại ô cần tính nhập công thức: =GAMMALN.PRECISE(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =GAMMALN.PRECISE(C6)

- Nhấn Enter -> giá trị giá trị lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) là:

Kết quả giá trị giá trị lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x)

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

- Trường hợp x ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp x ≤ 0  - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Trường hợp x không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trường hợp x không phải là số - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm GAMMALN.PRECISE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận