Hàm COUNTA - Hàm thực hiện đếm các ô không trống trong danh sách các đối số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm COUNTA - 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm COUNTA - Hàm thực hiện đếm các ô không trống trong danh sách các đối số trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện đếm các ô không trống trong danh sách các đối số.

Cú pháp: COUNTA(value1, [value2], ...)

Trong đó:

- value1, value2: Danh sách các giá trị, phạm vi ô hay tham chiếu muốn đếm số, trong đó value1 là tham số bắt buộc, các giá trị value còn lại là tùy ý và chứa tối đa 255 giá trị value.

Chú ý:

- Hàm thực hiện đếm các ô chứa bất kỳ kiểu dữ liệu nào ngoại trừ ô trống.

- Trường hợp không muốn đếm các giá trị logic và văn bản hay giá trị lỗi -> sử dụng hàm COUNT.

- Muốn đếm giá trị thỏa mãn điều kiện nào đó -> sử dụng hàm COUNTIF hoặc COUNTIFS.

Ví dụ:

Đếm số ô có chứa dữ liệu của các ô trong bảng dưới đây:

Đếm số ô có chứa dữ liệu của các ô trong bảng

- Tại ô cần tính nhập công thức: =COUNTA(D6:D10)

Tại ô cần tính nhập công thức =COUNTA(D6:D10)

- Nhấn Enter -> số ô có chứa dữ liệu là:

Nhấn Enter trả về số ô có chứa dữ liệu là 5

- Ở bảng dữ liệu trên giá trị văn bản, logic được đếm, ngày tháng vẫn được tính.

- Trường hợp các giá trị là ô trống-> hàm bỏ qua không đếm:

Trường hợp các giá trị là ô trống- hàm bỏ qua không đếm

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm COUNTA trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận