Hàm Z.TEST - Hàm trả về giá trị P một phía của kiểm tra z trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm Z.TEST - 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Z.TEST - Hàm trả về giá trị P một phía của kiểm tra z trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị P một phía của kiểm tra z. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: Z.TEST(array,x,[sigma])

Trong đó:

- array: Mảng hay khoảng dữ liệu để kiểm tra x, là tham số bắt buộc.

- x: Giá trị cần kiểm tra, là tham số bắt buộc.

- sigma: Độ lệch chuẩn tổng thể, là giá trị tùy chọn, nếu bỏ qua độ lệch chuẩn mẫu sẽ được dùng.

Chú ý:

- Nếu array trống -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A

- Khi bỏ qua sigma -> Hàm Z.TEST được tính toán theo công thức:

Z.TEST(array,x,sigma) = 1- Norm.S.Dist((Average(array)- x) / (sigma/√n),TRUE)

- Trường hợp không bỏ qua sigma -> Hàm Z.TEST được tính toán theo công thức:

Z.TEST(array,x) = 1- Norm.S.Dist((Average(array)- x) / (STDEV(array)/√n),TRUE)

Trong đó:

+ x là trung độ mẫu AVERAGE(array)

+ nCOUNT(array).

- Hàm Z.TEST cho biết khi trung bình tổng thể cơ sở là μ0 -> xác suất trung độ mẫu sẽ lớn hơn giá trị quan sát được AVERAGE(array).

- Có thể dùng công thức sau để tính xác suất 2 phía:

=2 * MIN(Z.TEST(array,x,sigma), 1 - Z.TEST(array,x,sigma)).

Ví dụ:

Tính xác suất 1 phía của kiểm tra z theo mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính xác suất 1 phía của kiểm tra z theo mô tả trong bảng

- Tính giá trị xác suất 1 phía của kiểm tra z cho tập dữ liệu ở trên. Tại ô cần tính nhập công thức: =Z.TEST(D6:J6,D7,D8)

Tại ô cần tính nhập công thức =ZTEST(D6:J6,D7,D8)

- Nhấn Enter -> giá trị xác suất 1 phía của kiểm tra z cho tập dữ liệu ở trên là:

Kết quả giá trị xác suất 1 phía của kiểm tra z cho tập dữ liệu

- Tính giá trị xác suất 1 phía của kiểm tra z cho tập dữ liệu ở trên, bỏ qua độ lệch chuẩn tổng thể. Tại ô cần tính nhập công thức: =Z.TEST(D6:J6,D7)

Tại ô cần tính nhập công thức =Z.TEST(D6:J6,D7)

- Nhấn Enter -> giá trị xác suất 1 phía của kiểm tra z cho tập dữ liệu ở trên, bỏ qua độ lệch chuẩn tổng thể là:

Kết quả giá trị xác suất 1 phía của kiểm tra z cho tập dữ liệu bỏ qua độ lệch chuẩn tổng thể

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm Z.TEST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận