Hàm STDEV.P - Hàm trả về độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm STDEV.P - 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm STDEV.P - Hàm trả về độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể trong Excel

Mô tả: Hàm trả về độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể, bỏ qua giá trị logic và văn bản. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: STDEV.P(number1,[number2],...)

Trong đó:

- number1,[number2],...: Là các giá trị muốn tính độ lệch chuẩn, trong đó number1 là tham số bắt buộc, các tham số còn lại là tùy chọn và chứa tối đa 254 tham số number.

Chú ý:

- Hàm STDEV.P giả định các đối số của nó là toàn bộ tổng thể.

- Với cỡ mẫu lớn -> STDEV.S, STDEV.P trả về giá trị gần giống nhau.

- Độ lệch chuẩn tính toán bằng cách dùng phương pháp “n”.

- Đối số có thể là số, tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

- Khi gõ trực tiếp các giá trị logic và trình bày số dạng văn bản vào các đối số của hàm -> những giá trị này vẫn được tính.

- Hàm xảy ra lỗi khi các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi không thể chuyển đổi.

- Nếu muốn tính toán cả giá trị logic và văn bản -> sử dụng hàm STDEVPA.

- Phương trình STDEV.P sử dụng:

\[\sqrt {\frac{{\sum {{{\left( {x - \overline x } \right)}^2}} }}{n}} \]

Trong đó:

+ x là trung độ mẫu AVERAGE(number1,number2,…)

+ n là kích thước mẫu.

Ví dụ:

Tính độ lệch chuẩn dựa trên tổng thể của các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính độ lệch chuẩn dựa trên tổng thể của các giá trị trong bảng

- Tại ô cần tính nhập công thức: =STDEV.P(D6:D10)

Tại ô cần tính nhập công thức =STDEV.P(D6:D10)

- Nhấn Enter -> độ lệch chuẩn dựa trên tổng thể là:

Nhấn Enter trả về độ lệch chuẩn dựa trên tổng thể

- Trường hợp giá trị của phần tử trong tập hợp là văn bản hay giá trị logic -> chúng bị bỏ qua:

Trường hợp giá trị của phần tử trong tập hợp là văn bản hay giá trị logic - chúng bị bỏ qua

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm STDEV.P trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận