Hàm ISLOGICAL - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là giá trị logic trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ISFLOGICAL – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm ISLOGICAL - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là giá trị logic trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là giá trị logic trong Excel.

Cú pháp: ISLOGICAL(value)

Trong đó:

- value: Giá trị muốn kiểm tra có phải là giá trị logic hay không, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là giá trị logic và ngược lại hàm trả về giá trị False.

Ví dụ:

Xác định các giá trị trong value có phải là giá trị logic hay không?

Xác định các giá trị trong value có phải là giá trị logic hay không?

- Tại ô cần tính nhập công thức: =ISLOGICAL(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =ISLOGICAL(C6)

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

- Ở đây giá trị ô C6 là logic nên hàm trả về giá trị True.

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

- Trường hợp value không phải giá trị logic -> hàm trả về giá trị False

Trường hợp value không phải giá trị logic - hàm trả về giá trị False

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISLOGICAL trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận