Cách tính chu vi hình tam giác

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách tính chu vi hình tam giác giúp bạn có thể tính chu vi trong mọi trường hợp đặc biệt của tam giác.

Trong quá trình học các bạn làm quen dần từ hình tam giác rồi mới tới các trường hợp đặc biệt của tam giác như tam giác cân, tam giác vuông, tam giác đều, vuông cân…

Cách tính chu vi hình tam giác cũng vậy. Công thức chung tổng quát để tính chu vi hình tam giác nói chung chính bằng tổng 3 cạnh của tam giác. Hay nói cách khác để tính được chu vi hình tam giác bạn cần xác định độ dài 3 cạnh trong tam giác:

Tính chu vi hình tam giác

P = a + b + c

Trong đó: a, b, c là độ dài 3 cạnh của tam giác.

Tam giác cân

Tam giác cân là trường hợp đặc biệt của tam giác thường khi có 2 cạnh có độ dài bằng nhau. Công thức tính chu vi tam giác cân tương tự như tam giác thường chỉ khác do tam giác cân nên độ dài 2 cạnh bằng nhau => chỉ cần biết độ dài 2 cạnh và tam giác cân tại đỉnh nào bạn có thể xác định chu vi hình tam giác.

Ví dụ: Cho tam giác ABC cân tại A, AB = 5cm, BC = 9cm. Tính chu vi tam giác.

Tính chu vi tam giác cân

Bài giải:

Do tam giác ABC cân tại A => AB = AC = 5cm

Chu vi tam giác ABC là: P = AB + AC + BC = 5 + 5 + 9 = 19 cm

Tam giác đều

Tam giác đều là trường hợp đặc biệt của tam giác khi 3 cạnh của tam giác đều bằng nhau. Như vậy để tính chu vi tam giác chỉ cần biết độ dài 1 cạnh của tam giác đều.

P = a + b + c = 3 * a = 3 * b = 3 * c

Tam giác vuông

Tam giác vuông là trường hợp đặc biệt của tam giác khi trong tam giác có 1 góc vuông. Để tính chu vi tam giác vuông khi đề bài chỉ cho độ dài 2 cạnh của tam giác bạn vẫn có thể tính chu vi tam giác dựa vào định lý Pitago để tính độ dài cạnh còn lại khi biết độ dài 2 cạnh kia.

Ví dụ: Tam giác ABC vuông tại A, độ dài cạnh AB = 15cm, độ dài cạnh AC = 20cm. Tính chu vi tam giác ABC.

Tính chu vi tam giác vuông

Bài giải:

Do tam giác ABC vuông tại A nên ta có:

\(A{B^2} + A{C^2} = B{C^2}\) (theo định lý Pitago trong tam giác vuông)

=> \(B{C^2}\) = 152 + 202

=> \(B{C^2}\) = 625 cm

=> BC = 25 cm

Vậy chu vi tam giác vuông ABC là:

PABC = AB + AC + BC

=> PABC = 15 + 20 + 25 = 60 cm

Vậy chu vi tam giác ABC bằng 60 cm

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách tính chu vi hình tam giác. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận