Bảng ký tự đặc biệt Alt dùng trong Game

Các bạn chơi game muốn đặt tên thật ấn tượng thay vì chỉ sử dụng những ký tự bình thường đơn điệu. Có nhiều bạn biết đến các ký tự đặc biệt dùng trong game nhưng có rất nhiều ký tự đặc biệt nên các bạn không thể nhớ hết để lựa chọn ký tự sử dụng. Cũng có nhiều bạn mới chơi chưa sử dụng ký tự đặc biệt bao giờ. Nếu các bạn đang tìm kiếm bảng ký tự đặc biệt Alt dùng trong game thì mời các bạn cùng tham khảo nội dung trong bài viết này.

Bảng ký tự đặc biệt Alt dùng trong Game

Dưới đây là cách viết ký tự đặc biệt Alt và bảng ký tự đặc biệt Alt dùng trong Game, các bạn cùng tham khảo

Cách viết ký tự đặc biệt Alt trong Game

Các bạn chỉ có thể viết ký tự đặc biệt bằng phím số phía bên phải bàn phím, nếu bạn chưa bật sáng đèn Numlock thì bạn có thể nhấn phím Numlock (Num LK) trên bàn phím để bật.

Nhấn phím Numlock (Num LK) trên bàn phím để bật đèn Numlock

Nhấn giữ phím Alt và gõ số tương ứng với ký tự mà bạn muốn viết (gõ bằng phím số phía bên phải bàn phím). Ví dụ:

  • Bạn muốn viết ký tự ☺ thì bạn nhấn giữ phím Alt và nhấn số 1.
  • Bạn muốn viết ký tự ☻ thì bạn nhấn giữ phím Alt và nhấn số 2.
  • Bạn muốn viết ký tự ♥ thì bạn nhấn giữ phím Alt và nhấn số 3.

Nhấn giữ phím Alt và gõ số tương ứng với ký tự mà bạn muốn viết

Bảng ký tự đặc biệt  Alt dùng trong Game

Ký tự đặc biệt

Số

Ký tự đặc biệt

Số

Ký tự đặc biệt

Số

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

§

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Space

32

!

33

"

34

#

35

$

36

%

37

&

38

'

39

(

40

)

41

*

42

+

43

,

44

-

45

.

46

/

47

0

48

1

49

2

50

3

51

4

52

5

53

6

54

7

55

8

56

9

57

:

58

;

59

60

=

61

62

?

63

@

64

A

65

B

66

C

67

D

68

E

69

F

70

G

71

H

72

I

73

J

74

K

75

L

76

M

77

N

78

O

79

P

80

Q

81

R

82

S

83

T

84

U

85

V

86

W

87

X

88

Y

89

Z

90

[

91

\

92

]

93

^

94

_

95

`

96

a

97

b

98

c

99

d

100

e

101

f

102

g

103

h

104

i

105

j

106

k

107

l

108

m

109

n

110

o

111

p

112

q

113

r

114

s

115

t

116

u

117

v

118

w

119

x

120

y

121

z

122

{

123

|

124

}

125

~

126

127

Ç

128

ü

129

é

130

â

131

ä

132

à

133

å

134

ç

135

ê

136

ë

137

è

138

ï

139

î

140

ì

141

Ä

142

Å

143

É

144

æ

145

Æ

146

ô

147

ö

148

ò

149

û

150

ù

151

ÿ

152

Ö

153

Ü

154

¢

155

£

156

¥

157

158

ƒ

159

á

160

í

161

ó

162

ú

163

ñ

164

Ñ

165

ª

166

º

167

¿

168

169

¬

170

½

171

¼

172

¡

173

«

174

»

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

α

224

ß

225

Γ

226

π

227

Σ

228

σ

229

µ

230

τ

231

Φ

232

Θ

233

Ω

234

δ

235

236

φ

237

ε

238

239

240

±

241

242

243

244

245

÷

246

247

°

248

249

·

250

251

252

²

253

254

0128

0132

0133

0134

0135

ˆ

0136

0137

Š

0138

0139

Œ

0140

0145

0146

0147

0148

0150

0151

˜

0152

0153

š

0154

0155

œ

0156

Ÿ

0159

¨

0168

©

0169

®

0174

¯

0175

³

0179

´

0180

¸

0184

¹

0185

¾

0190

Trên đây là tổng hợp bảng ký tự đặc biệt sử dụng tổ hợp phím Alt + phím số để sử dụng trong Game. Các bạn cũng có thể copy trực tiếp kí hiệu đặc biệt và dán sang Game để sử dụng. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận