First Name và Last Name là gì, cách điền First Name, Last Name

Khi đăng ký tài khoản hoặc điền form liên hệ trên trang web của nước ngoài thường có mục điền thông tin Last Name, First Name, Middle Name, việc này tưởng như đơn giản nhưng cũng có không ít bạn nhầm lẫn dẫn đến việc sai sót thông tin. Bài viết dưới đây giúp các bạn hiểu rõ First Name và Last Name là gì, cách điền First Name, Last Name.

1. Trước hết các bạn cần hiểu rõ quy tắc viết tên trong tiếng Anh:

- First Name, Last Name là quy tắc viết tên của người nước Anh và các nước sử dụng ngôn ngữ tiếng anh. Họ sử dụng tên gọi theo thứ tự Tên -> tên đệm -> họ. Chính vì vậy khi bạn tạo tài khoản trên trang web nước ngoài tên khi đăng kí tài khoản hiển thị theo đúng thứ tự: First Name + Last Name. Trong đó:

+ First Name: Là tên của bạn.

+ Last Name: Là họ của bạn.

- Trong một số trường hợp có thể yêu cầu thêm phần Middle Name tức là tên của bạn = First Name + Middle Name + Last Name. Trong đó Middle Name chính là tên đệm của bạn.

2. Cách điền First Name, Last Name

- Ví dụ bạn có tên Luong Nam -> khi làm hộ chiếu hay vista ra nước ngoài tên của bạn bị đổi thành Nam Luong khi sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.

- Ví dụ tạo 1 tài khoản trên trang https://www.designimo.com/login có yêu cầu điền thông tin First Name + Last Name:

Yêu cầu điền thông tin First Name + Last Name

- Ví dụ tên của bạn là Nguyen Lan, thì bạn điền như sau:

+ First Name điền: Lan.

+ Last name điền: Nguyen.

- Trường hợp tên của bạn nhiều hơn 2 chữ, ví dụ tên bạn Luong Tran Minh Anh (có tên Anh, họ Luong) nhập nội dung như sau:

+ Trong mục First Name: nhập Anh.

+ Trong mục Last Name: nhập Tran Minh Luong

Tên bạn Luong Tran Minh Anh (có tên Anh, họ Luong) nhập nội dung như sau

- Kết quả bạn đã tạo tài khoản với tên hiển thị:

Như vậy người nước ngoài họ sẽ hiểu bạn có tên Anh, họ Luong tên đệm Tran Minh

- Như vậy người nước ngoài họ sẽ hiểu bạn có tên Anh, họ Luong tên đệm Tran Minh.

- Một số bạn nhập sai như sau:

+ First Name điền: Luong Tran Minh.

+ Last name điền: Anh.

-> Người nước ngoài sẽ hiểu sai tên của bạn là Luong họ là Anh. Như vậy khi làm việc với người nước ngoài bạn cần lưu ý cách điền First Name và Last Name cho phù hợp để tránh hiểu lầm.

Viết bình luận