Hàm TIMEVALUE - Hàm trả về số thập phân của thời gian được biểu thị bằng chuỗi văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm TIMEVALUE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm TIMEVALUE - Hàm trả về số thập phân của thời gian được biểu thị bằng chuỗi văn bản trong Excel

Mô tả: Hàm trả về số thập phân của thời gian được biểu thị bằng chuỗi văn bản. Số thập phân mà hàm trả về có giá trị từ 0 tới 0.99988426 tương ứng với thời gian từ 0:00:00 (12:00:00 SA) đến 23:59:59 (11:59:59 CH).

Cú pháp: TIMEVALUE(time_text)

Trong đó: time_text là giá trị thời gian được biểu thị dưới dạng văn bản cần biểu thị sang số thập phân.

Chú ý:

- Thông tin ngày trong time_text được bỏ qua.

- Giá trị thời gian là một phần của giá trị ngày và được biểu thị bằng số thập phân.

Ví dụ:

Tìm giá trị thập phân tương ứng với giá trị thời gian dưới đây:

Tìm giá trị thập phân tương ứng với giá trị thời gian

- Tại ô cần tính nhập công thức: =TIMEVALUE("2:35:59").

Tại ô cần tính nhập công thức TIMEVALUE

- Nhấn Enter -> giá trị tương ứng là:

Nhấn Enter trả về giá trị tương ứng

- Tương tự nhập công thức cho giá trị còn lại được kết quả:

Tương tự nhập công thức cho giá trị còn lại được kết quả

- Trường hợp 2 giá trị cùng thời gian nhưng khác nhau ngày -> hàm trả về cùng 1 kết quả -> giá trị ngày trong hàm TIMEVALUE bị bỏ qua:

Trường hợp 2 giá trị cùng thời gian nhưng khác nhau ngày - hàm trả về cùng 1 kết quả

- Với trường hợp bạn nhập công thức là giá trị tham chiếu tới ô F11:

Nhập công thức là giá trị tham chiếu tới ô F11

- Nhấn Enter -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE! Vì vậy bạn nên nhập giá trị time_text ở dạng chuỗi văn bản khi làm việc với hàm TIMEVALUE:

Hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm TIMEVALUE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận