Hàm QUARTILE.INC - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu bao gồm cả giá trị 0 và 1 trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm QUARTILE.INC - 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

NgaTTN_Hàm QUARTILE.INC - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu bao gồm cả giá trị 0 và 1 trong Excel

Mô tả: Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu, với các giá trị phân vị từ 0 tới 1 bao gồm 0 và 1. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Execl 2010 trở đi.

Cú pháp: QUARTILE.INC(array,quart)

Trong đó:

- array: Mảng hoặc phạm vi chứa các giá trị muốn tìm tứ phân vị, là tham số bắt buộc.

- quart: Vị trí của tứ phân vị cần trả về, là tham số bắt buộc gồm các giá trị sau:

+ quart = 0 -> hàm trả về giá trị tối thiểu.

+ quart = 1 -> hàm trả về tứ phân vị thứ nhất (phân vị thứ 25).

+ quart = 2 -> hàm trả về giá trị trung vị (phân vị thứ 50).

+ quart = 3 -> hàm trả về tứ phân vị thứ 3 (phân vị thứ 75).

+ quart = 4 -> hàm trả về giá trị tối đa.

Chú ý:

- Nếu quart không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

- Nếu array trống -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu quart > 4 hoặc quart < 0  -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Hàm MIN và MAX, MEDIAN trả về giá trị giống như hàm QUARTILE.INC với tương ứng với giá trị quart = 0, quart = 4, quart = 2.

Ví dụ:

Xác định vị trí các phân vị theo mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Xác định vị trí các phân vị theo mô tả trong bảng

- Xác định vị trí phân vị thứ 1. Tại ô cần tính nhập công thức: =QUARTILE.INC(D6:J6,D7)

Xác định vị trí phân vị thứ 1 =QUARTILE.INC(D6:J6,D7)

- Nhấn Enter -> phân vị thứ 1 là:

Nhấn Enter trả về phân vị thứ 1

- Phân vị thứ 4. Tại ô cần tính nhập công thức: =QUARTILE.INC(D6:J6,D8). Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Xác định vị trí phân vị thứ 4

- Trường hợp giá trị quart = 0 -> hàm vẫn tính toán bình thường.

Trường hợp giá trị quart = 0 - hàm vẫn tính toán bình thường

- Trường hợp giá trị quart = 6 > 4 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp giá trị quart = 6 > 4, hàm trả về giá trị lỗi #NUM!!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm QUARTILE.INC trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận