Hàm DAYS - Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm DAYS – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm DAYS - Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel

Mô tả: Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày, hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: DAYS(end_date, start_date)

Trong đó:

- end_date: Ngày bắt đầu để tính số ngày, là tham số bắt buộc.

- start_date: Ngày kết thúc để tính số ngày, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu cả end_datestart_date đều có dạng số -> hàm sử dụng EndDate–StartDate để tính toán số ngày giữa hai ngày.

- Nếu một trong hai đối số end_datestart_date là văn bản thì đối số đó được lấy giá trị ngày thông qua hàm DATEVALUE(date_text).

- Nếu 1 trong 2 đối số end_datestart_date nằm ngoài phạm vi hợp lệ của ngày -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu 1 trong 2 đối số end_datestart_date không thể phân tích thành ngày hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tính số ngày giữa các ngày sau theo bảng mô tả:

Tính số ngày giữa các ngày sau theo bảng mô tả

- Tại ô cần tính nhập công thức: =DAYS(F7,I7).

Tại ô cần tính nhập công thức =DAYS(F7,I7)

- Nhấn Enter -> tổng số ngày giữa 2 ngày trên là:

Nhấn Enter trả về tổng số ngày giữa 2 ngày

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

- Trường hợp nhập sai giá trị ngày tháng năm -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trường hợp nhập sai giá trị ngày tháng năm - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ở đây định dạng tháng/ngày/năm do nhập sai giá trị tháng là 15 nên hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm DAYS trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận